Działalność społeczno-kulturalna

Działalność społeczno-kulturalna stanowi dla PSM powód do niemałej dumy. Niewiele jest już bowiem spółdzielni mieszkaniowych w kraju, które podtrzymują tę piękną tradycję. Nie jest to bowiem działalność dochodowa, ma ona natomiast służyć członkom Spółdzielni daleko idącą pomocą w wychowaniu i edukacji dzieci i tę funkcję spełnia wzorowo, jeśli wziąć pod uwagę opinie mieszkańców Pruszkowa. Działalność społeczno-kulturalna PSM prowadzona jest przez Spółdzielczy Dom Kultury przy ulicy Hubala 5. Podobnie jak wcześniej Klub Dziecięcy przy ul. Jasnej, Klub Spółdzielczy przy ul. Niepodległości 12 został wynajęty w całości, przy zachowaniu dotychczasowego profitu działalności oświatowo – kulturalnej. Nadal znajduje się tam szkoła języków obcych. Pozostałe formy działalności jak: koncerty, spotkania literackie itp. zostały przeniesione do SDK. Efektem tego jest zmniejszenie kosztów np, poprzez ograniczanie zatrudnienia (2 etaty).

Inicjatywy społeczno-kulturalna odbywające się w tej placówce to:

  • kursy języków obcych,
  • kursy komputerowe,
  • warsztaty i sekcje plastyczne,
  • nauka gry na popularnych instrumentach,
  • kursy tańca towarzyskiego i współczesnego,
  • klub szachowy.

Ponadto placówka ta podejmuje inicjatywy służące dorosłym członkom Spółdzielni takie, jak organizacja kursów przygotowania zawodowego w kooperacji w pruszkowskim oddziale Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

PSM współpracuje również aktywnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Owocem tej współpracy stało się przekazanie MOPS na mocy umowy użyczenia, lokalu przy ulicy Jasnej 3, w którym mieścił się dawniej klub spółdzielczy. MOPS prowadzi w dawnym klubie spółdzielczym szereg inicjatyw o charakterze reedukacyjnym, począwszy od Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) dla dorosłych aż po dyżury zaufania świadczone społecznie przez funkcjonariuszy Policji, psychologów i prawników. Działalność ta w założeniach służy oczywiście mieszkańcom całego miasta, faktycznie jednak, procent mieszkańców miasta Pruszkowa, którzy nie są jednocześnie członkami PSM, jest bardzo niewielki.