Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Rada Nadzorcza i Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 112 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie informują, że zebranie I Części Walnego Zgromadzenia Członków zamieszkałych na osiedlu „St. Staszica” cz. A, „St. Staszica” cz. B i „Bol. Prusa” odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. godz. 1700 w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasna 2 (sala gimnastyczna), a II Części Walnego Zgromadzenia Członków, zamieszkałych na osiedlu „Śródmieście” i osiedlu „Parkowe” odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Hubala 4 (sala gimnastyczna).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Odczytanie listy pełnomocnictw, udzielonych w celu reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu.

5.  Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a/Mandatowo-Skrutacyjnej
b/Wnioskowej.

6. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności za 2018 rok.

7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PSM z działalności za okres od czerwca 2018 do kwietnia 2019 r.

Podjęcie Uchwał:

9. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM z działalności   za rok 2018,

10. Uchwała Nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za
rok 2018

11. Uchwała Nr 3w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PSM
z działalności za okres od czerwca 2018 do kwietnia 2019 r.,

12. Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu      Mieczysławowi Kaniewskiemu za okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

13. Uchwała Nr 5 – w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa ds. technicznych Panu  Andrzejowi Sicko za okres od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.,

14.Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium  Z-cy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych Głównej Księgowej Pani Bożennie Milczarek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,

15. Uchwała Nr 7w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

16. Uchwała Nr 8 – w sprawie kontynuowania prowadzenia działalności oświatowo-kulturalnej w 2019 r.,

17. Uchwała Nr 9 – w sprawie zbycia prawa własności działki gruntu położonej w osiedlu „Śródmieście” w Pruszkowie.

18. Wnioski.

19. Dyskusja i sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad.

UWAGA!

1. Członkowie mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad. Powyższe materiały zostaną wyłożone od dnia 07.05.2019 r. – w poniedziałki w godz. 1000 – 1800, od wtorku do piątku w godz. 900 – 1400  w biurze Zarządu przy ul. Bol. Prusa 86 pok. 29 oraz w Administracjach Osiedlowych: St. Staszica” cz. A przy ul. Dębowej 6A; St. „Staszica” cz. B i Bol. Prusa przy ul. Lalki 6/8; „Śródmieście” przy ul. Kub. Puchatka 3  i „Parkowe” przy ul. Hubala 5.

2. Zgodnie z § 109 ust.1 i 2 Statutu PSM członkowie Spółdzielni mogą być obecni i  brać osobisty udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

3. Członek otrzyma mandat w momencie podpisywania listy obecności, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej