Organizacja pracy w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała Zarządu Nr 4/2020

Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 5.06.2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 129 Statutu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, wprowadza się następującą organizację pracy w Spółdzielni oraz sposób przyjmowania członków przez organy Spółdzielni i pracowników.

    

      § 2

Podejmuje się środki bezpieczeństwa i kontroli pozwalające na załatwianie wszelkich spraw członków, przy jednoczesnym zapobieganiu możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, a w szczególności:

 1. środki techniczne – wprowadza się przegrody odgradzające wejście z zewnątrz do biura, obudowy z pleksi oddzielające stanowiska pracy od interesanta,
 2. środki organizacyjne
  1. zaleca się kontakt telefoniczny lub  mailowy poprzedzający spotkanie 
   z pracownikiem, w przypadku ustalenia terminu spotkania oraz ustalenia konieczności bezpośredniego kontaktu,
  2. w przypadku konieczności bezpośredniego spotkania członka Spółdzielni
   z przedstawicielem organu Spółdzielni lub pracownikiem, członek oczekuje na zaproszenie przez pracownika, bezpośrednio po przybyciu lub w innym ustalonym przez pracownika  terminie,
  3. ustala się, że w pomieszczeniu może przebywać  tylko jedna osoba
   z zewnątrz,
  4. czasowo ustala się czas pracy w poniedziałki od 700-1500,
  5. rozliczenie zużycia wody:

– dla budynków opomiarowanych ustala się na dzień 30.IX.2020 r.

– dla budynków nie opomiarowanych ustala się na dzień 31.XII.2020 r.

 1. środki ochrony osobistej – osoba wchodząca z zewnątrz do pomieszczenia Spółdzielni powinna posiadać maskę lub przyłbicę, rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem,
 2. działania przeciwepidemiczne – zapewnia się środki do dezynfekcji rąk, blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego.

                  

  § 3

Wstrzymuje się do odwołania przyjęcia członków Spółdzielni w poniedziałki, przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

§ 4

Traci moc Uchwała Zarządu Nr 2/2020 z dnia 17.03.2020 r., Uchwała Zarządu Nr 3/2020
z dnia 20.03.2020 r. oraz postanowienie Zarządu z dnia 12.03.2020 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 r.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikom Działów i  Kierownikom Administracji.

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Uchwała Nr 5/2021

Zarządu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 16.03.2021r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Nr 4/2020 z dn.05.06.2020r., w sprawie organizacji pracy w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie §129 Statutu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568), Zarząd uchwala, co następuje :

§ 1

§ 2 uchwały ust. 2 pkt e otrzymuje brzmienie:

e) ustala się, że wykonanie rozliczenia zużycia wody odbędzie się:
– dla budynków opomiarowanych na dzień 30 września 2021r. 
– dla budynków nieopomiarowanych na dzień 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

       Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej