Przetarg dla przedsiębiorstw wykonawczych

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Pruszkowie, ul. Bolesława Prusa 86

OGŁASZA PRZETARG

dla przedsiębiorstw wykonawczych na realizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym,

Andrzeja 20A w oś. „Wyględówek” w Pruszkowie

 • Liczba kondygnacji 4
 • Liczba mieszkań 8
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań 409,39m2
 • Liczba miejsc postojowych w podziemnym garażu wielostanowiskowym 9
 • Realizacja budynku metodą tradycyjną wraz z przyłączami, uzbrojeniem zewnętrznym, robotami drogowymi i ogrodniczymi.

Warunki wymagane od oferentów i dokumenty uwiarygodniające ubiegających się  o zamówienie. Oferta powinna zawierać:

 1. Zakres oferowanych robót i proponowana cena oraz termin realizacji.
 2. Wypełniony i podpisany wzór umowy na realizację ww. budynku mieszkalnego, złożony        w opieczętowanej kopercie.
 3. Zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed terminem złożenia oferty.
 4. Wpisy do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Aktualne uprawnienia i zaświadczenie o przynależności kierownika robót do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 6. Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę powinny być podpisane i ostemplowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta wymienione w rejestrze handlowym firmy, lub przez inne osoby przez nie upoważnione.
 7. Dowód wniesienia wadium wg określonego niżej zestawienia:

a) Roboty budowlane kubaturowe – 25.000,0zł

b) Roboty zewnętrzne budowlane – 5.000,0zl

c) Roboty sanitarne wewnętrzne wod-kan – 4.000,0zł

d) Roboty sanitarne wewnętrzne c.o.- 4.000,0zł

e) Węzeł C.O. – 2.000,0zł

f) Roboty instalacji elektrycznej  i teletechnicznej –  4.000,0zł

g) Rozbiórka i budowa linii kablowej NN –  1.000,0zł

h) Przyłącze instalacji wod-kan –  1.000,0zł

i) Przyłącze kanalizacji deszczowej –  2.000,0zł

j) Sieć  wodociągowa  – 2.000,0zl

k) Odwodnienie garażu podziemnego –  1.000,0zl

l) Wentylacja mechaniczną garażu –  4.000,0zł

m) Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu oraz przebudowa inst. wew. gazu bud Andrzeja 20 – 3.000,0zł

Wpłaty należy dokonać na konto PSM w PKO BP S.A. nr: 11 1020 1055 0000 9102 0015 1233 najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem.

 1. Będą rozpatrywane oferty uwzględniające wyłącznie zakres robót zgodny z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. W przypadku niespełnienia  wymogów określonych w ogłoszeniu pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oferty nie będą brane pod uwagę.

Oferty należy składać w sekretariacie PSM (pok. 24) najpóźniej do dnia 14.05.2019 r.
(wtorek) do godz. 1400.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej PSM

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja techniczna budynku do wglądu w dziale technicznym PSM, pok 32 ( tel. 22 758 71 09 wew . 115), lub na stronie internetowej  pod adresem: www.psm.pruszkow.pl

Pytania do przetargu należy przesyłać mailem pod adres p.gryz@psm-pruszkow.pl
lub telefonicznie 
tel. 22 758 71 09 wew. 115
w godzinach pracy Działu Technicznego poniedziałek – piątek   7
00– 1500.

Materiały przetargowe :

Wzór umowa PDF

Wzór oferty PDF

Architektura ZIP | PDF

Konstrukcja ZIP | PDF

Dojazd do budynku ZIP | PDF

Instalacja wod –  ZIP | PDF

Instalacja CO ZIP | PDF

Instalacja gazowa – przyłącze ZIP | PDF

Instalacja gazowa – wewnętrzna ZIP | PDF

Instalacje elektryczne – wewnętrzne ZIP | PDF

Linia kablowa Nn ZIP | PDF

Przyłącze wodociągowe i sanitarne ZIP | PDF 

Sieć wodociągowa zewnętrzna ZIP | PDF

Kanalizacja deszczowa ZIP | PDF

Wentylacja ZIP | PDF