Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

W związku z tym Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pruszkowie, ul. Bolesława Prusa 86, NIP: 534-000-17-45. Można się z nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 758 68 57 lub adres email psm@pruszkow.com.pl.

2) Można się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl

3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
a. przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej PSM,
b. archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją statutowych zadań spółdzielni.

4) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem spółdzielczym i ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych.

5) Pana/i dane osobowe mogą zostać ujawnione organom Państwowym na podstawie przepisów prawa.

6) Naszą podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:
dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie Pana/i danych osobowych,
przetwarzanie Pana/i danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci archiwizacji dokumentacji związanej
z przeprowadzonymi wyborami do Rady Nadzorczej PSM,
przetwarzanie Pana/i danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w postaci zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.

7) Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8) Pana/i dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim Pan/i korzysta z lokalu oraz w ciągu kolejnych 10 lat od wygaśnięcia umowy będącej podstawą korzystania tj. do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.

9) Ma Pan/i prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie przez Pana/i danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych spółdzielni.

11) Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.